S’acosta el temps de justificar els ajuts per al desenvolupament de públics 2018

Atenció! S’acosta el període de presentació del compte justificatiu.

 1. a) Per a aquelles activitats que finalitzin amb posterioritat al 31 d’octubre, la data màxima de presentació del compte justificatiu és el 31 de desembre d’enguany.
 2. b) Per a aquelles activitats que hagin finalitzat abans de la concessió de la subvenció, el termini màxim per a la presentació del compte justificatiu és de dos mesos a comptar de la publicació de la resolució de concessió, amb el límit del 31 de desembre d’enguany.

La documentació que cal presentar és:

 • Memòria justificativa, amb els objectius assolits de la subvenció.
 • El pressupost que vàreu presentar amb la sol·licitud amb la columna del cost efectiu complimentada.
 • Relació de factures. Llistat de totes les factures amb totes les columnes plenes. Comproveu que els totals de la relació coincideixin amb els totals del pressupost.

Atenció! Les factures i els comprovants de pagament ja us els demanarem quan haguem fet el mostreig. En el cas que tingueu menys de 25 factures, sí que cal presentar-les totes, conjuntament amb aquells comprovants de pagament que ja disposeu.

Trobareu els documents a ‘Documentació relacionada‘:

Suport a l’organització de premis i concursos

Activitats de desenvolupament de públics

 

Cal que els pengeu al vostre expedient en els canals de documentació per a la justificació:

 

Recordatori!

Despesa subvencionable

 • La inversió s’ha de portar a terme des de l’1 de gener del 2018 fins al 31 de desembre del 2018 (no s’accepten factures fora d’aquest període).
 • L’IVA NO ÉS SUBVENCIONABLE. Si l’entitat té reconeguda l’exempció d’IVA, i a fi de poder considerar aquesta despesa com a subvencionable, s’haurà de remetre un certificat emès per l’Agència Tributària que l’acrediti, amb data actualitzada i que faci referència al període de desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció.
 • Despeses indirectes: despeses de personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material d’oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i altres despeses de característiques similars (màxim 10% del pressupost subvencionable).

Les factures han de complir els requisits legals:

 • Identificar l’empresa que emet la factura i el comprador (hi han de constar els NIF).
 • Hi ha de constar l’IVA. En el cas que en alguna de les factures no hi consti, és obligatori fer referència a la disposició normativa per la qual s’aplica l’exempció.
 • El concepte ha de ser clar i també la data.

Els justificants de pagament han de reunir els requisits següents:

 • Identificar el beneficiari i l’ordenant del pagament, sent l’ordenant el beneficiari de la subvenció.
 • Especificar el concepte o identificar el número de factura que s’ordena. En el cas que no hi consti, caldrà acompanyar la documentació complementaria que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.
 • En el cas de xec nominatiu, pagaré o similars, l’entitat haurà d’aportar també còpia de l’extracte bancari que acredita el càrrec.
 • Si un treballador o associat ha realitzat el pagament, l’entitat l’hi ha de reemborsar abans de la finalització del termini de justificació i aportar el justificant corresponent.
 • Es poden admetre pagaments en efectiu que no superin els 2500€.
 • En el cas que es presenti un justificant que englobi varies factures, caldrà presentar-les totes encara que no tinguin relació amb la subvenció.

Nòmines

 • Posar-les al formulari de la relació de despeses.
 • Omplir tots els camps, excepte l’IVA (les nòmines són sense IVA). Podeu aprofitar aquesta columna per posar-hi la despesa de Seguretat Social.
 • Cal presentar la liquidació de cotitzacions (TC1) i la relació nominal de treballadors (TC2) junt amb els comprovants de pagament que disposeu en el moment de la justificació.
 • Cal presentar els certificats de retencions de l’IRPF i els comprovants de pagament en el cas d’imputar-lo, que disposeu en el moment de la justificació.

Per a consultes podeu adreçar-vos a Bàrbara LlopUnitat d’Ajuts: 935 547 853

No espereu el darrer dia, i així tots hi guanyem!

Deixa un comentari