Bases de subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos 2019

El DOGC (Núm. 7833 – 18.3.2019) ha publicat les bases específiques per a la concessió de subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura (CLT/626/2019, de 13 de març).

Els premis i concursos que fomentin els sectors de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la música i els videojocs, són objecte de subvenció, en la cinquena edició d’aquest ajut del 2019.

Bases!

NOVETATS IMPORTANTS

  • S’han d’haver celebrat un mínim de tres edicions consecutives del premi o concurs objecte de la sol·licitud amb anterioritat a l’any de la presentació de la sol·licitud.
  • En el cas de les associacions, s’accepten les despeses facturades a l’entitat pels membres del seu òrgan de govern, d’acord amb els requisits que s’especifiquen a la base 4 g)
  • Respecte al personal de l’empresa o entitat sol·licitant que participi en l’organització del premi o concurs, s’accepten les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció d’un màxim de 2 persones.
  • S’incorpora la base 5 Quantia de la subvenció que detalla el màxim del 50% de les despeses subvencionables.
  • Els criteris posen més accent en el grau de finançament previst al marge de l’ajut i en l’estratègia del pla de desenvolupament de públics.
  • Nous terminis de justificació:
    • Quan les activitats finalitzin abans del 31 d’agost de 2019, caldrà justificar màxim tard el 31 d’octubre del 2019.
    • Quan les activitats finalitzin després del 31 d’agost, la data màxima de justificació serà el 30 de desembre de 2019.

Comunicarem la data propera de publicació de la convocatòria corresponent que obrirà el termini de presentació de sol·licituds.

Deixa un comentari