Liceu Under 35, nova acció de desenvolupament de públics del Gran Teatre del Liceu

Il·lustració de Lara Lars

Liceu Under 35 és una nova aposta del Gran Teatre del Liceu per arribar a nous públics.

“El Liceu ja ofereix entrades a preu fix per a aquelles persones que tinguin menys de 30 anys i vulguin assistir a una representació de la temporada. Aquests joves poden acostar-se al Liceu dues hores abans de l’espectacle i és allà on poden comprar, pel preu de 30€, qualsevol entrada que estigui a la venda.”

Liceu Under 35 va oferir ahir entrades a 15 euros per joves menors de 35 anys. Va ser “per a la preestrena de l’òpera “I puritani”, de Bellini, el 4 d’octubre de 2018, just la vigília de la inauguració oficial de la temporada. Totes les localitats, des de les de les llotges de l’amfiteatre fins a les del cinquè pis, seran al preu únic de 15 euros per als menors de 35 anys”.

Es varen posar a la venda el mateix dia 4, a les 16:00h. Llegiu la notícia a la CCMA! I conegueu més detalls a Barcelona Clàssica. Agenda de concerts i actualitat de música clàssica i òpera que informa que el Gran Teatre del Liceu volia provar de crear una “experiència musical integral” no tan sols dins la sala sinó també en altres espais del teatre, com per exemple, el còctel de benvinguda,  i un cop començada l’òpera i durant l’entreacte, s’obrirà la Sala dels Miralls per a poder tastar els productes d’uns food stands que s’hi col·locaràn i una sessió del DJ Cucut al Foyer, on també s’hi podia sopar, després de la representació.

Com haurà anat? Ens ho expliqueu? 

Escolteu el millennial expert Joan Pol Alcaraz a iCat, la ràdio inquieta!

El Liceu n’oferirà dues per temporada, i segueix, així, les passes d’altres coliseus europeus, com la Scala de Milà amb LaScalaUnder 30 o Pass’JeunesUnder28s a l’Òpera de París.

Caldrà ser a l’aguaït!

 

S’acosta el temps de justificar els ajuts per al desenvolupament de públics 2018

Atenció! S’acosta el període de presentació del compte justificatiu.

 1. a) Per a aquelles activitats que finalitzin amb posterioritat al 31 d’octubre, la data màxima de presentació del compte justificatiu és el 31 de desembre d’enguany.
 2. b) Per a aquelles activitats que hagin finalitzat abans de la concessió de la subvenció, el termini màxim per a la presentació del compte justificatiu és de dos mesos a comptar de la publicació de la resolució de concessió, amb el límit del 31 de desembre d’enguany.

La documentació que cal presentar és:

 • Memòria justificativa, amb els objectius assolits de la subvenció.
 • El pressupost que vàreu presentar amb la sol·licitud amb la columna del cost efectiu complimentada.
 • Relació de factures. Llistat de totes les factures amb totes les columnes plenes. Comproveu que els totals de la relació coincideixin amb els totals del pressupost.

Atenció! Les factures i els comprovants de pagament ja us els demanarem quan haguem fet el mostreig. En el cas que tingueu menys de 25 factures, sí que cal presentar-les totes, conjuntament amb aquells comprovants de pagament que ja disposeu.

Trobareu els documents a ‘Documentació relacionada‘:

Suport a l’organització de premis i concursos

Activitats de desenvolupament de públics

 

Cal que els pengeu al vostre expedient en els canals de documentació per a la justificació:

 

Recordatori!

Despesa subvencionable

 • La inversió s’ha de portar a terme des de l’1 de gener del 2018 fins al 31 de desembre del 2018 (no s’accepten factures fora d’aquest període).
 • L’IVA NO ÉS SUBVENCIONABLE. Si l’entitat té reconeguda l’exempció d’IVA, i a fi de poder considerar aquesta despesa com a subvencionable, s’haurà de remetre un certificat emès per l’Agència Tributària que l’acrediti, amb data actualitzada i que faci referència al període de desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció.
 • Despeses indirectes: despeses de personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material d’oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i altres despeses de característiques similars (màxim 10% del pressupost subvencionable).

Les factures han de complir els requisits legals:

 • Identificar l’empresa que emet la factura i el comprador (hi han de constar els NIF).
 • Hi ha de constar l’IVA. En el cas que en alguna de les factures no hi consti, és obligatori fer referència a la disposició normativa per la qual s’aplica l’exempció.
 • El concepte ha de ser clar i també la data.

Els justificants de pagament han de reunir els requisits següents:

 • Identificar el beneficiari i l’ordenant del pagament, sent l’ordenant el beneficiari de la subvenció.
 • Especificar el concepte o identificar el número de factura que s’ordena. En el cas que no hi consti, caldrà acompanyar la documentació complementaria que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.
 • En el cas de xec nominatiu, pagaré o similars, l’entitat haurà d’aportar també còpia de l’extracte bancari que acredita el càrrec.
 • Si un treballador o associat ha realitzat el pagament, l’entitat l’hi ha de reemborsar abans de la finalització del termini de justificació i aportar el justificant corresponent.
 • Es poden admetre pagaments en efectiu que no superin els 2500€.
 • En el cas que es presenti un justificant que englobi varies factures, caldrà presentar-les totes encara que no tinguin relació amb la subvenció.

Nòmines

 • Posar-les al formulari de la relació de despeses.
 • Omplir tots els camps, excepte l’IVA (les nòmines són sense IVA). Podeu aprofitar aquesta columna per posar-hi la despesa de Seguretat Social.
 • Cal presentar la liquidació de cotitzacions (TC1) i la relació nominal de treballadors (TC2) junt amb els comprovants de pagament que disposeu en el moment de la justificació.
 • Cal presentar els certificats de retencions de l’IRPF i els comprovants de pagament en el cas d’imputar-lo, que disposeu en el moment de la justificació.

Per a consultes podeu adreçar-vos a Bàrbara LlopUnitat d’Ajuts: 935 547 853

No espereu el darrer dia, i així tots hi guanyem!

Publicació de la convocatòria per al suport a l’organització de premis i concursos per al desenvolupament de públics 2018

El DOGC ha publicat avui la convocatòria de subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura 2018.

El termini de presentació sol·licituds és des del 17 d’abril fins al 8 de maig de 2018, ambdós inclosos. 

Trobeu les bases, convocatòria i els formularis normalitzats.

I també les bases generals de l’ICEC.

 

Atenció!

Recordeu que ara només cal presentar la sol·licitud, la memòria i el pressupost del projecte o fitxa econòmicofinancera.

Llegiu les instruccions per emplenar la fitxa economicofinancera

 • Els imports es posaran sense IVA, excepte quan l’entitat no el pugui recuperar o compensar
 • No s’accepta despesa d’activitat de membres de l’òrgan de govern d’una associació (si l’associació és declarada d’utilitat pública, a més, caldria que els seus estatuts permetessin expressament contractar els membres del seu òrgan de govern per a altres feines que les pròpies d’aquest òrgan). Veure Acord de Govern 22.7.14 Instrucció per unificar criteris en gestió de subvencions, l’apartat 1.D (Persones o entitats vinculades).

 

Per a consultes de gestió de l’ajut podeu adreçar-vos a:

Bàrbara LlopUnitat d’Ajuts:

barbara.llop@gencat.cat

93 554 78 53

* Per a consultes sobre les bases podeu adreçar-vos a:

Pia Subias, Àrea de Públics:

piasubias@gencat.cat

935 547 849

Publicació de la convocatòria d’Activitats de desenvolupament de públics per a la cultura 2018

El DOGC ha publicat avui la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de públics per a la cultura 2018.

El termini de presentació sol·licituds és des del 20 de març fins al 12 d’abril de 2018, ambdós inclosos. 

Bases per activitats de desenvolupament de públics per a la cultura, que tindrà dues modalitats, segons les activitats s’adrecin a públics generals, o bé, a públics de cultura inclusiva, amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social 2018.

Trobeu la convocatòria i els formularis normalitzats 2018.

També el text refòs de les bases específiques, bases generals de l’ICEC, convocatòria i els tràmits corresponents a la web del Departament de Cultura.

 

Atenció! Llegiu les instruccions per emplenar la fitxa economicofinancera

 • Els imports es posaran sense IVA, excepte quan l’entitat no el pugui recuperar o compensar
 • No s’accepta despesa d’activitat de membres de l’òrgan de govern d’una associació (si l’associació és declarada d’utilitat pública, a més, caldria que els seus estatuts permetessin expressament contractar els membres del seu òrgan de govern per a altres feines que les pròpies d’aquest òrgan). Veure Acord de Govern 22.7.14 Instrucció per unificar criteris en gestió de subvencions, l’apartat 1.D (Persones o entitats vinculades).

 

Per a consultes de gestió de l’ajut podeu adreçar-vos a:

Bàrbara LlopUnitat d’Ajuts:

barbara.llop@gencat.cat

93 554 78 53

* Per a consultes sobre les bases podeu adreçar-vos a:

Pia Subias, Àrea de Públics:

piasubias@gencat.cat

935 547 849

Avui s’ha publicat la modificació de les bases d’activitats de desenvolupament de públics 2018

Avui el DOGC publica la modificació de les bases específiques de subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura 2018.

Es modifica la lletra c) de la base 3.1 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració d’1 de març de 2017, que passa a tenir la redacció següent:

“c) Les activitats han de començar i han de finalitzar dins de l’any de concessió de la subvenció.”

El 2018 permetrà, doncs, ajudar activitats realitzades o que es duran a terme durant l’any en curs.

Recordeu l’objecte d’aquestes subvencions per als projectes i activitats que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual i la música, amb les modalitats següents:

   a) Projectes d’activitats o activitats concretes adreçats al públic en general.
   b) Projectes d’activitats o activitats concretes adreçats a col·lectius de cultura inclusiva amb diversitat        funcional o en risc d’exclusió social.

Consulteu la modificació, el text refós que recull les bases específiques publicades i la modificació, i finalment, les bases generals de l’ICEC (per a conèixer el màxim de l’import atorgable i la justificació, entre altres).

Recordeu també Consultoria Cultura, del Servei de Desenvolupament Empresarialque finalitza el termini el proper 8 de març, i dona suport a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l’arquitectura, en les modalitats de consultoria preferent o consultoria específica.

Podeu rebre els avisos de subvencions per correu electrònic!

L’Àrea de Públics de l’ICECel 2018 arriba al 5è any de la seva singladura.