Publicació de la convocatòria per al suport a l’organització de premis i concursos per al desenvolupament de públics 2019

El DOGC ha publicat avui la convocatòria de subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura 2019.

El termini de presentació sol·licituds és des del 4 fins al 30 d’abril de 2019, ambdós inclosos. 

Trobeu les novetats i les bases, convocatòria i els formularis normalitzats.

I també les bases generals de l’ICEC.

 

 

 • Per a consultes de gestió de l’ajut podeu adreçar-vos a:

         Bàrbara LlopUnitat d’Ajuts: barbara.llop@gencat.cat, 93 554 78 53

 • Per a consultes sobre les bases podeu adreçar-vos a:

         Pia Subias, Àrea de Públics: piasubias@gencat.cat, 935 547 849

La comunicació del desenvolupament de públics culturals

 

La comunicació del desenvolupament de públics facilita l’accés dels ciutadans a la cultura. Pel que fa a la premsa escrita (capçaleres de diaris i revistes), no hi ha dubte que és un vehicle de difusió de coneixement. El desenvolupament dels públics culturals veu d’aquesta font documental, que per a dur a terme la seva feina, parlen amb els agents culturals.

L’articleA Barcelona hi falta col·laboració”. Quatre gestors culturals ‘emigrats’ a Madrid analitzen la situació de la ciutat d’Ignacio Orovio i Fernando García (La Vanguardia, 18 de febrer de 2018, pàg. 52) n’és una mostra.

Manolo Borja-Villel (director del Museu Nacional Reina Sofia), Joan Matabosch (director artístic del Teatro Real), Carme Portaceli (directora del Teatro Español) i Rosa Ferré (recent directora de Matadero Madrid) són els interlocutors d’una xerrada de prop de dues hores.

Centrant-nos en el desenvolupament dels públics culturals, la primera a intervenir és Carme Portaceli: “(…) Si no hi ha públic no hi ha teatre. És així de cru. Jo pretenc fer una programació diversa i igualitària, perquè així és la societat, i buscar audiències diverses“.

Rosa Ferré remarca la importància de fer una cosa experimental i tenir un públic enorme. “La concepció del públic com rucs que només van als grans noms és antic. Has de poder experimentar. Els últims anys ha canviat totalment el públic. Quan treballes amb comunitats de públic has de canviar l’orientació de la teva institució“.

Joan Matabosch està d’acord que és un tòpic que no puguis arriscar. És clar que necessites una alquímia. Però les coses que tenen marxa estiren una institució, encara que els teus millors marges funcionen amb l’altra cosa. El gestor ignorant es pensa que només ha de fer La Bohème -Giacomo Puccini-. Les institucions necessiten un punch, actes que et situen al capdavant del panorama cultural. Si programes Dead man walking -Jake Heggie-, Street scene -Kurt Weill- o Die soldaten -Bernd Alois Zimmermann- vendràs més Aida -Giuseppe Verdi-.

(…) Les cooperacions o col·laboracions institucionals que sorgeixen de manera natural són necessàries. I Rosa Ferré afegeix que Barcelona necessita normalitat i un treball a mitjà i llarg termini. (…) “Aquí, juntament amb les grans institucions hi ha el Madrid dels carrers i les places. I relacionar l’un i l’altre fa que Madrid tingui un moment…“. “… dolç“, acaba Carme Portaceli. Rosa Ferré afegeix “Centres cívics, biblioteques i fàbriques de creació estan molt ben pensades i formen un gran teixit“. Bones pràctiques de la relació arts i ciutat es recull en aquest blog.

A banda, destaca una altra idea de les moltes que afloren en l’article: la creació de relat, de maneres alternatives de crear relat, recorda Manolo Borja-Villel de la Barcelona dels noranta del segle passat. La creació de continguts o d’un bon relat ha estat tractada també en aquest blog.

Podeu llegir l’article complet!.

Bases de subvencions per a activitats de desenvolupament de públics 2019

El DOGC (Núm. 7847 – 4.4.2019) ha publicat les bases específiques per a la concessió de subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura durant l’any 2019 (CLT/821/2019, d’13 d’abril).

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per als projectes i les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització  o l’increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual i la música durant l’any 2019.

Una part de l’import econòmic destinat a dotar la convocatòria de les subvencions regulades per les bases es finança amb càrrec a les herències intestades de les persones causants que consten a l’annex.

Bases!

 

NOVETATS IMPORTANTS

 • Cal acreditar una experiència mínima de tres anys en la realització de les activitats que organitza el sol·licitant o de les persones responsables que hi intervenen.
 • En el cas de les associacions, s’accepten les despeses facturades a l’entitat pels membres del seu òrgan de govern, d’acord amb els requisits que s’especifiquen a la base 4 g)
 • Respecte al personal de l’empresa o entitat sol·licitant que hi participi, s’accepten les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció d’un màxim de 2 persones.
 • S’incorpora la base 5 Quantia de la subvenció que detalla el màxim del 50% de les despeses subvencionables.
 • Els criteris posen més accent en el grau de finançament previst al marge de l’ajut i en l’estratègia del pla de desenvolupament de públics.
 • I s’incorpora un nou criteri:

e) Els projectes o activitats que es duguin a terme en un dels municipis de la darrera residència habitual de les persones causants de les herències intestades que s’especifiquen en l’annex o en una de les seves comarques (fins a 3 punts) i segons el detall següent:

e.1) Els projectes o activitats que es duguin a terme en uns dels municipis que es detallen a l’annex: 3 punts.

e.2) Els projectes o activitats que es duguin a terme en un altre municipi  d’una de les comarques que es detallen en l’annex: 2 punts.

Les puntuacions per població i comarca no són acumulatives.

 • Fixeu-vos també en les bases 10 i 11:

base 10. 3): En qualsevol modalitat de justificació s’ha d’afegir la documentació acreditativa             de la difusió de la participació de la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya en el               finançament dels projectes o activitats realitzats, d’acord amb la base 11.

base 11: A més del que disposa la base general 17, les persones beneficiàries han de donar             difusió del fet que una part dels fons que financen les actuacions subvencionades provenen           de cabals que atorga la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta difusió s’ha de realitzar en els elements informatius i de difusió de què disposi la               persona beneficiària o a través de mesures de difusió alternatives, com cartells informatius,             mentre durin les activitats objecte d’ajut, o d’altres que garanteixin aquesta obligació.

 • Finalment, nous terminis de justificació:
  • Quan les activitats finalitzin abans del 31 d’agost de 2019, caldrà justificar màxim tard el 31 d’octubre del 2019.
  • Quan les activitats finalitzin després del 31 d’agost, la data màxima de justificació serà el 30 de desembre de 2019.

 

La realització de consultories de plans de desenvolupament de públics esdevé una de les submodalitats de la Consultoria Cultura el 2020 i el termini finalitza el 13.03!

ATENCIÓ!

El 13 de març finalitza el termini de presentació de sol·licituds de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, arts visuals, editorial, musical, audiovisual i de la cultura digital.

La consultoria per als plans d’anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics son Consultories preferents el 2020. Llegiu les bases específiques, modificació de bases, la convocatòria corresponent i els formularis.

Convertir les dades en coneixement útil ….., establir estratègia d’anàlisi de l’entorn, elaborar pla de fidelitat per guanyar públics, conèixer el seu comportament i crear segmentacions a comunicar-se millor… definir estratègies de xarxes socials, de màrqueting digital …, conèixer com viuen l’experiència cultural …, interactuar amb els vostres públics i recollir opinions …., son només algunes de les mesures que una consultoria preferent podria proposar. Us animeu? Llegiu, doncs, les bases!

Persona de contacte:

Sergi Orobitg, Servei de Desenvolupament Empresarial
sorobitg@gencat.cat  93 554 78 58

S’acosta el temps de justificar els ajuts per al desenvolupament de públics 2018

Atenció! S’acosta el període de presentació del compte justificatiu.

 1. a) Per a aquelles activitats que finalitzin amb posterioritat al 31 d’octubre, la data màxima de presentació del compte justificatiu és el 31 de desembre d’enguany.
 2. b) Per a aquelles activitats que hagin finalitzat abans de la concessió de la subvenció, el termini màxim per a la presentació del compte justificatiu és de dos mesos a comptar de la publicació de la resolució de concessió, amb el límit del 31 de desembre d’enguany.

La documentació que cal presentar és:

 • Memòria justificativa, amb els objectius assolits de la subvenció.
 • El pressupost que vàreu presentar amb la sol·licitud amb la columna del cost efectiu complimentada.
 • Relació de factures. Llistat de totes les factures amb totes les columnes plenes. Comproveu que els totals de la relació coincideixin amb els totals del pressupost.

Atenció! Les factures i els comprovants de pagament ja us els demanarem quan haguem fet el mostreig. En el cas que tingueu menys de 25 factures, sí que cal presentar-les totes, conjuntament amb aquells comprovants de pagament que ja disposeu.

Trobareu els documents a ‘Documentació relacionada‘:

Suport a l’organització de premis i concursos

Activitats de desenvolupament de públics

 

Cal que els pengeu al vostre expedient en els canals de documentació per a la justificació:

 

Recordatori!

Despesa subvencionable

 • La inversió s’ha de portar a terme des de l’1 de gener del 2018 fins al 31 de desembre del 2018 (no s’accepten factures fora d’aquest període).
 • L’IVA NO ÉS SUBVENCIONABLE. Si l’entitat té reconeguda l’exempció d’IVA, i a fi de poder considerar aquesta despesa com a subvencionable, s’haurà de remetre un certificat emès per l’Agència Tributària que l’acrediti, amb data actualitzada i que faci referència al període de desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció.
 • Despeses indirectes: despeses de personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material d’oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i altres despeses de característiques similars (màxim 10% del pressupost subvencionable).

Les factures han de complir els requisits legals:

 • Identificar l’empresa que emet la factura i el comprador (hi han de constar els NIF).
 • Hi ha de constar l’IVA. En el cas que en alguna de les factures no hi consti, és obligatori fer referència a la disposició normativa per la qual s’aplica l’exempció.
 • El concepte ha de ser clar i també la data.

Els justificants de pagament han de reunir els requisits següents:

 • Identificar el beneficiari i l’ordenant del pagament, sent l’ordenant el beneficiari de la subvenció.
 • Especificar el concepte o identificar el número de factura que s’ordena. En el cas que no hi consti, caldrà acompanyar la documentació complementaria que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.
 • En el cas de xec nominatiu, pagaré o similars, l’entitat haurà d’aportar també còpia de l’extracte bancari que acredita el càrrec.
 • Si un treballador o associat ha realitzat el pagament, l’entitat l’hi ha de reemborsar abans de la finalització del termini de justificació i aportar el justificant corresponent.
 • Es poden admetre pagaments en efectiu que no superin els 2500€.
 • En el cas que es presenti un justificant que englobi varies factures, caldrà presentar-les totes encara que no tinguin relació amb la subvenció.

Nòmines

 • Posar-les al formulari de la relació de despeses.
 • Omplir tots els camps, excepte l’IVA (les nòmines són sense IVA). Podeu aprofitar aquesta columna per posar-hi la despesa de Seguretat Social.
 • Cal presentar la liquidació de cotitzacions (TC1) i la relació nominal de treballadors (TC2) junt amb els comprovants de pagament que disposeu en el moment de la justificació.
 • Cal presentar els certificats de retencions de l’IRPF i els comprovants de pagament en el cas d’imputar-lo, que disposeu en el moment de la justificació.

Per a consultes podeu adreçar-vos a Bàrbara LlopUnitat d’Ajuts: 935 547 853

No espereu el darrer dia, i així tots hi guanyem!